Wtorek, 24 listopad 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 7 LUTEGO 2020 ROKU
 
Informuję, że w dniu 12 lutego 2020 roku (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm./ z w o ł u j ę XVIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 12 lutego 2020 roku (środa) na godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmian budżetu na 2020 rok,
   2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin
       na lata 2020 – 2036;
   3) nabycia nieruchomości położonej w mieście Ślesin;
   4) nabycia nieruchomości położonych w obrębach miasto Ślesin oraz Półwiosek Lubstowski;
   5) nabycia nieruchomości położonej w obrębie Niedźwiady;
   6) zamiany nieruchomości położonych w obrębie Licheń Stary;
   7) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położnej w obrębie Sarnowa-Kolonia;
   8) zmiany Uchwały Nr 146/XVI/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 grudnia 2019 roku
       dotyczącej określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
       godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, zespołach szkół dla których
       organem prowadzącym jest Gmina Ślesin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
       zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
       Nauczyciela;
   9) regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i innych
       placówek oświatowych, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
       dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych
       składników wynagrodzenia;
   10) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
      kwoty dofinansowania opłat na rok 2020;
   11) ustalenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Tężni Solankowych;
   12) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu;
   13) regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ślesin;
   14) przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu
         wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Ślesin w zakresie tworzenia warunków
         sprzyjających rozwojowi sportu.
6. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020-2023:
    1) opinia w sprawie kandydata na ławnika,
    2) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania
        w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie oraz ustalenia regulaminu głosowania,
    3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl