Sobota, 06 czerwiec 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 7 CZERWCA 2019 ROKU
 
Informuję, że w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ z w o ł u j ę IX sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) na godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Raport o stanie Gminy Ślesin za 2018 rok:
   1) przedstawienie raportu,
   2) debata nad raportem,
   3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin wotum
       zaufania.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz                        sprawozdania finansowe:
1) przedstawienie sprawozdań,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza
    Miasta i Gminy Ślesin sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018,
3) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
    i Gminy Ślesin,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej
    w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
    sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin absolutorium
    z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmian budżetu na rok 2019,
   2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
       i Gminy Ślesin na lata 2019 -2036,
3) wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na
    terenie Miasta i Gminy Ślesin w roku 2019,
4) oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości
    Ignacewo,
5) powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Ślesin.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl